Home >> Search:C500-ID218(3G2A5-ID218)
C500-ID I/O Unit DC Input 64 pts C500-ID219(3G2A5-ID219). DC24V 7mA. ,C500-ID218(3G2A5-ID218). DC12-24V 10mA. C500-ID 3G2A5-ID219 I/O Unit DC Input 16 pts C500-ID2
C500-ID218(3G2A5-ID218). DC12-24V 10mA. , C500-ID I/O Unit DC Input 32 pts C500-ID215(3G2A5-ID215). DC12-24V 3G2A5-ID218 10mA. C500-
C500-ID I/O Unit DC Input 16 pts C500-ID213(3G2A5-ID213). DC12-24V 10mA. ,C500-ID218(3G2A5-ID218). DC12-24V 10mA. C500-ID I/O Unit DC Input 32 3G2A5-ID2113 OMRON C500-
C500-ID I/O Unit Interrupt Input Module 8 pts C500-ID216(3G2A5-ID216). DC12-24V 13mA. ,C500-ID218(3G2A5-ID218). DC12-24V OMRON C500-ID216 10mA. C500-ID I/O Unit DC Input 32 pts C50
C500-IM I/O Unit INPUT MODULE 32POINT 24VAC/DC C500-IM212(3G2A5-IM212). AC/DC12-24V 10mA。 ,C500-ID218(3G2A5-ID218). DC12-24V 10mA.
No Data
No Data
No Data
No Data